Stadgar

 • 1 Föreningens namn

Svenska Keratokonus Riksförening

 • 2 Sätesort

Västerås

 • 3 Ändamål

Ändamål – sprida information kring Keratokonus (till samhälle, myndigheter, optiker) vara medlemmar behjälpliga när det gäller information kring sjukvård, försäkrings/ersättningsfrågor och det senaste inom forskning och hjälpmedel. Vilken hjälp man kan få och hur man ser på detta handikapp – skiljer sig markant mellan kommuner/landsting. Vårt mål är att skapa likställda regler Sverige över. Och att stärka banden mellan medlemmar, deras familjer och omgivning.

 • 4 Styrelse

Regler för hur verksamheten ska bedrivas – Föreningen verkar ideellt och är religiöst och politiskt oberoende. I samråd med övriga i styrelsen, samt i demokratisk anda. Uppgift om beslutande organ – årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Där får alla medlemmar vara med och fatta beslut och välja styrelse med mera.

Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter varav en är ordförande. Styrelsens ordförande utses av årsmötet för ett år i taget.  Övriga styrelseledamöter väljs företrädesvis på två år så att halva styrelsen förnyas vid varje årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

För att vara beslutsför måste minst halva styrelsen delta. Beslut fattas med enkel majoritet utom i fråga om uteslutning av medlem (se § 6). Styrelsemöten ska protokollföras och justeras av mötesordföranden samt justerare. Styrelsen ska aktivt och kontinuerligt informera medlemmarna om sin och förbundets verksamhet. Styrelsemöte kan genomföras som fysiskt möte eller som Skype/telemöte.

Regler för ändring av stadgarna sker via röstning av styrelsen. Regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar ställs efter ett möte med hela styrelsen.

 • 4:1 Styrelsen sammansättning

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen skall bestå av minst 5 (fem) ordinarie ledamöter, samt 2 (två) suppleanter. Styrelsens ordförande utses av årsmötet för ett år i sänder. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör. Styrelseledamöter väljs för 2 (två) år och så att 2 (två) ledamöter väljs jämna år och 2 (två) väljs udda år. Suppleanter väljs för 1 (ett) år. 

Avgår styrelseledamot träder en suppleant in för återstående del av valperioden. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt. Styrelsen åligger särskilt:

 • Att bereda frågor som skall behandlas av årsmötet.
 • Att verkställa årsmötets beslut.
 • Att ansvara för föreningens ekonomi, förvaltning och den långsiktiga verksamheten.
 • Att kontinuerligt hålla kontakt med motsvarande föreningar i andra länder för utbyte av erfarenheter, nya rön m.m. 
 • Medlemsavgifternas storlek bestäms vid ordinarie årsmöte och förfaller till betalning i början av året
 • 4:2 Arbetsutskott

För beredning och bevakning inom för föreningens medlemmar intressanta områden, kan särskilda arbetsutskott, tillfälliga eller permanenta utses. Dessa utskott tillsätts av styrelsen som också fastställer gruppernas instruktioner och mottager rapporter från dem.

Föreningen jobbar för att kunna erbjuda kontaktpersoner som hjälper till helt ideellt och på sin fritid. I denna roll är de inte vårdpersonal utan medmänniskor med egna erfarenheter av keratokonus. De kan ha diagnosen själva eller är anhöriga till någon som har det. För att vara kontaktperson/arbetsutskott måste man vara medlem i Svenska Keratokonus Riksförening och ha betalat årets medlemsavgift.

 • 5 Medlem/Avgift

Regler för medlemskap och uteslutning – tre typer av medlemskap, medlem, hedersmedlem eller stödmedlem – och de är båda öppna för alla. regler för rösträtt och beslutsfattande – vid föreningsmöte har endast medlemmar rösträtt, man röstar öppet, om det blir jämt får man lotta. Alla medlemmar som har betalat medlemsavgift och fyllt 15 år har rösträtt.

Medlemskap är öppet för alla som vill stödja eller delta i verksamheten. Medlem är den som har betalat medlemsavgift. Avgift för medlemskap är 150 kr Alternativt 200 kr för familj. Medlem innebär att man får rösträtt vid årsmöte, man får information “automatiskt” (exempelvis nyheter i ett månadsbrev, eller kvartalsrapport per e-post) Hedersmedlem – det är speciellt utvalda ögonkirurgier, forskare, optiker. Som stödmedlem ger ingen rösträtt vid årsmöten. Stödmedlem är en betalande, men passiv medlem.

 • 6 Medlemsutträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen meddela styrelsen detta och har ingen rätt till återbetalning av medlemsavgiften vid utträde. Medlem som ej erlagt  fastställd avgift i rätt tid, avförs ur registret.

 • 7 Uteslutning av medlem

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller dess intressen och ändamål kan uteslutas av styrelsen. Detta måste föregås av en skriftlig varning, med möjlighet till skriftligt svar inom 30 dagar. Därefter kan detta beslutas av styrelsen med 3/4 majoritet. Utesluten medlem kan tidigast två år efter uteslutningen bli medlem igen.

 • 8 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår samt verksamhetsår är detsamma som kalenderår. T.ex. 1 jan 2018 till 31 dec 2018.

 • 9 Motioner

Motioner till ordinarie årsmöte från medlemmar ska lämnas skriftligen till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Styrelsen ska lämna yttrande om motionen senast en vecka innan årsmötet. Information om motionen och styrelsens yttrande ska ges till medlemmarna i kallelsen till årsmötet. Om kallelsen är skickad innan motionen är behandlad av styrelsen ska informationen ges via digitala kanaler.

 • 10 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls varje år senast i april månad, på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte ska skickas till medlemmarna senast fyra veckor innan mötet. Då vi inte är en lokal förening kan eller kommer årsmöte hållas via Skype alt en bestämd plats.

 • 11 Dagordning ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande frågor behandlas och protokollföras:

 1. Val av mötesordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av mötesfunktionärer: mötessekreterare samt två justerare.
 4. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Förslag till verksamhetsplan.
 8. Medlemsmotioner.
 9. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästa verksamhetsår.
 10. Val av ordförande och vice ord.
 11. Val av övriga styrelseledamöter.
 12. Övriga frågor.